Grondbank

Voor, tijdens of na uw project krijgt u wellicht te maken met overbodige grond of puin. Grondbank Mijdrecht, onderdeel van de Van Schie Groep, biedt u de oplossing. Wij nemen het in en zorgen dat het een nieuwe bestemming krijgt. Wij zijn daarbij met name actief in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Als gecertificeerde instantie kan Grondbank Mijdrecht ook verontreinigde grond innemen.

VanSchie-Grondbank
Grondbank-1
Grondbank-2

Puin

Puin is afvalmateriaal dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden. Puin bestaat uit losse stukken steen of beton. Dit materiaal kan meestal niet direct worden hergebruikt, omdat mengen met grond niet mogelijk is. De Grondbank Mijdrecht neemt het puin in, keurt het, breekt het en zet het om in de bouwstof menggranulaat, ook wel repac, korrel of gebroken puin genoemd. Menggranulaat wordt onder andere toegepast bij het realiseren van nieuwe wegfundaties.

Verontreinigde Grond

Elke partij grond wordt na inname gezeefd en gemonsterd. Indien daaruit blijkt dat de grond verontreinigd is, kan hij niet (direct) worden hergebruikt. Wij kunnen u met deze problematiek helpen, aangezien wij gecertificeerd zijn om ook verontreinigde grond te behandelen. Na de reiniging kan de grond weer worden gebruikt als bouwstof, al dan niet in uw eigen werk.

Bagger

Baggerspecie is net als grond een afgeleide van steenachtig materiaal. Alleen heeft baggerspecie, in tegenstelling tot grond, geen bouwkundige of civiele sterkte. Baggerspecie wordt eerst gerijpt en daarna gekeurd. Vanuit de gemeten chemische parameters wordt aan de hand van het Besluit Bodemkwaliteit ingedeeld in 4 klasse. Na vaststellen van de klasse kan deze verder worden bewerkt of omgezet tot bouwstof, waarna te worden verwerkt.

  • Klasse “schoon” (<achtergrondwaarde, overal toepasbaar)
  • Klasse A (in meeste gevallen toepasbaar, met lichte toepassingsvoorwaarden)
  • Klasse B (verhoogde parameters, strengere toepassingsvoorwaarden)
  • Klasse sterk verontreinigde baggerspecie (overschrijdingen van de interventiewaarde, niet toepasbaar en dient te worden gereinigd of te worden gestort)

In de wetgeving en richtlijnen zoals het “Besluit Bodemkwaliteit” is vastgesteld dat de toepasbaarheid van grond- en baggerspecie is afhankelijk van de classificatie van de grond gekoppeld aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Dit betekend dat een gebied moet zijn ingedeeld als bijvoorbeeld gebruiksklasse industrie en de aanwezige kwaliteit ondergrond moet ook ten minste klasse industrie of vuiler zijn. Wanneer dit het geval is mag klasse industriegrond worden toegepast. Wanneer er meer dan 50 m³ grond en / of baggerspecie wordt toegepast, dient dat landelijk, ten minste 5 dagen voor aanvang te worden gemeld. Van Schie kan naast het uitvoeren van de werkzaamheden, tevens adviseren en organiseren in het web der regelgeving om zo de juiste soort grond en baggerspecie op een zo economische mogelijke wijze te verwerken.

Partijbemiddeling

Naast het innemen en uitgeven van afval en bouwstoffen van de grondbank, doet Van Schie ook aan grondpartij bemiddeling. Wanneer u grond of baggerspecie over of tekort heeft, helpt Van Schie u verder.

Gecertificeerd

Van Schie is gecertificeerd op de volgende onderdelen:

  • BRL 7000 voor toepassingsgebied protocol 7001, 7002, 7003 en 7004; Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering (water) bodemsanering.
  • BRL 9335, protocol 9335-1; Certificaat voor het keuren van individuele partijen grond in kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  • BRL 7500; Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.