Bentonietinjectie

Ten tijde van werkzaamheden is het mogelijk dat, al dan niet verontreinigde en schone grondwaterstromen met elkaar in contact komen. Om te voorkomen dat de (verontreinigde) grondwaterstroom zich verspreid of er zich een lekkage vormt, wordt de bodem vaak geïnjecteerd met bentoniet, een natriumkleisoort die er voor zorgt dat de bodem waterkerend kan worden afgesloten. Van Schie is één van de weinige bedrijven die de bentonietinjectie tot een specialisme mag rekenen.

 

Bentonietinjectie

Bentoniet is een kleisoort die in de natuur voorkomt. Door haar enorme zwelcapaciteit kan het ervoor zorgen dat de bodem waterkerend kan worden afgesloten. Door deze eigenschappen kan het voor verschillende doeleinden worden ingezet. Van Schie is één van de weinige bedrijven die de bentonietinjectie tot een specialisme mag rekenen.

Implementatie

Voor de implementatie van bentoniet zijn een mobiele menginstallatie en een boorkraan vereist. In de menginstallatie wordt de vereiste verhouding bentoniet, water en eventueel een toevoeging, bijvoorbeeld cement, samengesteld. De menginstallatie is aangesloten op de boorkraan, die, voorzien van een spuitlans, gedurende het boren de bentoniet injecteert.

Toepassing

Bentoniet is op vele manieren toepasbaar. Hieronder leest u de belangrijkste manieren waarop Van Schie dat doet.

Voorbewerking damwand zetten

Teneinde het zetten van damwand te vereenvoudigen, kan men met behulp van een bentonietversmering de grond eerst voorbewerken. Het is evident dat het loswoelen van de grond met een boorkraan zorgt dat de damwanden gemakkelijker kunnen worden ingebracht. De bentoniet dient daarnaast als smeermiddel. Het feit dat de damwand gemakkelijker kan worden gezet gaat gepaard met minder trillingen en ergo minder geluidsoverlast.

Waterkerende wand

Door middel van een bentonietinjectie kan een bentonietscherm worden opgetrokken. Dit bentonietscherm zorgt ervoor dat verschillende waterstromen niet meer met elkaar ‘communiceren’. Zodoende is het mogelijk dat er aan beide zijden van het scherm verschillende waterniveaus kunnen worden gerealiseerd. Deze variant wordt veel gebruikt bij dijken.

Scheiding tussen verontreinigde en schone grond

Ten tijde van werkzaamheden is het mogelijk dat al dan niet verontreinigde en schone grondwaterstromen met elkaar in contact komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het trekken van palen. Om te voorkomen dat de (verontreinigde) grondwaterstroom zich verspreid of er zich een lekkage vormt, wordt de bodem vaak geïnjecteerd met een mengsel van bentoniet, zand en water.

Behandeling vervuiling

Het behandelen van een vervuiling door middel van een bentonietinjectie. Aan de bentonietinjectie wordt dan een toevoeging gedaan. De bentoniet zorgt er dan voor dat de vervuiling geïsoleerd wordt, terwijl de toevoeging zorgt dat de vervuiling wordt afgebroken. Deze techniek wordt ook wel soilmix genoemd. (Klik op de link voor een uitgebreide beschrijving).

Immobilisatie

In het geval van verontreinigingen kan naast bentoniet ook cement worden toegevoegd. Het optredende gevolg is dan dat de grond geïmmobiliseerd wordt. Dit houdt in dat de verontreiniging wordt vastgelegd, zodat er geen uitloging meer kan plaatsvinden. Naast cement kunnen er nog additieven worden toegevoegd, die kunnen bijdragen aan een betere neutralisatie. Voordelen van deze techniek zijn dat er geen restfractie aanwezig is en dat het zowel op metalen als organische verontreinigingen kan worden toegepast.